ขอราคาเครนโรงงาน

.. 

 

 

บริษัท.......................................................................................................วันที่่................................................................

ชื่อผู้ติดต่อ.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................................

อีเมลล์..........................................................................................เบอร์แฟกซ์...................................................................

แบบเครนที่ต้องการ

 Single Girder Crane........................................kg     /      Underslung Crane.........................................................kg

 Double Girder Crane......................................kg     /      Monorail Crane.............................................................kg

ขนาดของส่วนประกอบของเครน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่โรงงานของท่านด้วย)

1.ความสูงจากพื้นถึงทัสโครงหลังคา...............................................................................................................................เมตร.       

2.ความกว้างของสแปนเครนจากเสาอีกฝั่งหนึ่งถึงเสาอีกฝั่งหนึ่ง............................................................................................เมตร.

3.ความกว้างของเกอเดอร์.............................................................................................................................................เมตร.

4.ความสูงของระยะยก.................................................................................................................................................เมตร.

5.รีโมท         ไร้สาย    /       มีสาย

6.ความสูงจากพื้นถึงรันเวย์............................................................................................................................................เมตร.

7.รันเวย์วิ่งยาวกี่..........................................................................................................................................................เมตร.

8.ขนาดของรันเวย์ความกว้าง......................................      x      ความสูง....................................................................มิลลิเมตร.

9.ระยะห่างของช่วงเสา.................................................................................................................................................เมตร.

10.ต้องการรอกแบบ           รอกโซ่มือสาว  รอกโซ่ไฟฟ้า    รอกสลิงไฟฟ้า

11.ไฟฟ้าที่โรงงานของท่าน  220 VAC        380 VAC        400 VAC  อื่น ๆ ..........................................................โวลต์.

12.ไฟฟ้าคอนโทรล            24   V            48 V              115 V      220 V  อื่น ๆ ...........................................โวลต์.

13.พื้นที่ติดตั้งเครน            ในโรงงาน        กลางแจ้ง        กลางแจ้งแต่มีหลังคา  จังหวัด ...............................................

14.อุณหภูมิหน้างาน............................................องศา     /     ความชื้น............................................................................RH.

บันทึกแนบท้่าย................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : หากเป็นพื้นที่ป้องกันระเบิดลูกค้าจะต้องแจ้งกับเซลล์ห้ามปิดบังโดยเด็ดขาด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 122,396