Mobile Gantry Crane

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบขาสูง (Gantry Crane or Simi-Gantry Crane)

ระบบการทำงานเหมือนกับเครนรางเลื่อนไฟฟ้า พื้นฐานการเคลื่อนที่ขนย้ายของได้หกทิศทาง ต่างกันที่เครนรางเลื่อนไฟฟ้าถูกติดตั้งรางวิ่ง (Crane Run Way) ไว้กับโครงสร้างสูงกว่าระดับพื้น แต่เครนเลื่อนไฟฟ้าแบบขาหยั่งจะมีรางอยู่ที่ระดับพื้นและยืนเฟรมขาขึ้นไปรองรับส่วนปลายสะพานเครน (Bridge Beam)

หากมีขาคู่ เรียกว่า Gantry Crane กรณีมีขาข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งมีรางเลื่อนอยู่กับโครงสร้างสูงจากระดับพื้น กึ่งเครนรางเลื่อนไฟฟ้า กึ่ง Gantry Crane เราเรียกว่า Simi-Gantry Crane

Visitors: 123,687